Home Search

bausastra jawa - search results

If you're not happy with the results, please do another search

Bausastra Jawa: Kidung Kamulyan Dalem

0
Kinanthi Gusti Yésus nganthi Pétrus, Yohanes kadangirèki, Yakobus semono uga, Sami ndonga minggah hardi, Kalané Gusti sembahyang, Pasuryan ageman kèksi. 2. Gumebyar katon dinulu, Ketingal tetiyang kalih. Ngarsa Gusti wawan sabda, Élia lan Musa Nabi, Gusti...

Bausastra Jawa: Kidung Jatining Panembah

0
PANGKUR Mungkur saking kali Yordan/ Gusti Yésus kapenuhan Ros Suci/ Manjing ara-ara samun/ Sinartan lampah siyam/ Laminipun ngantos ri ping patangpuluh/ Sétan nedya nggiri godha/ Yèn nyata Putraning Gusti// 2. Paringa...

Bausastra Jawa: Kidung Kedaling Lathi

0
Dhandhanggula Amemanis Sabda Gusti iki Pituturku sanyata mring sira/ Kepiyé wong wuta kaé/ Anggone bisa nuntun/ Sesaminé kang wuta ugi/ Bisa nyemplung luwangan/ Sarta murid iku/ Tan ngluwihi gurunira/ Kejaba kang buntas...

Bausastra Jawa: Kidung Katresnan

0
SINOM Sekar sinom rinumpaka/ Nglimbang Sabda Dalem Gusti/ Lah punika SabdaNIRA/ Sanyata pitutur MAMI/ Poma sira mbeciki/ Nadyan tumanduk satrumu/ Sarta kang awèh supata/ Nyuwuna berkahé Gusti/ Sembahyangna kabèh wong kang ngala-ala// Yèn ditapuk...

Bausastra Jawa: Kidung Pluralis

0
Asmaradana  1. Nusantara ngasmarani, Suka bangsa néka warna, Basa sarta budayané, Kayata kadang Pecinan, Sampun manjing sabangsa, Tan paé manunggal sampun, Sinengkuyung sanegara. 2. Tuladhané warni-warni, Tahun anèng Nusantara, Kadang Cina tahun Imlèk, Muslim warsané...

Bausastra Jawa: Nama Hari, Bulan, Weton, Kiblat Geografis dalam Bahasa Jawa

0
PUNIKA kagem pangenget-enget,  kula aturaken sebutan wulan lan dinten basa Jawi. Piyantun Jawi sampun ngantos ninggalaken Jawinipun. Wulan utawi Sasi 01. Wadana (Januari). 02. Wijangga (Februari). 03. Wiyana (Maret). 04....

Bausastra Jawa: Kidung Demokrasi

0
Dhandhanggula 1. Amemanis Nusantara nagri/ Kalihèwu sangalas warsanya/ Warsi démokrasi rané/ Sagung kawulanipun/ Anudinga sinten pangarsi/ Sartané wakilira/ Kanggé gangsal tahun/ Aja nganti padha éndha/ Mapan iku hak kuwajibanirèki/ Mèlu mangun negara// 2. Ana loro...

Bausastra Jawa: Kidung Pringgolayan

0
Kidung Pringgolayan untuk Paroki Pringgolayan Mijil Mijilira Paroki puniki, Wiwitan dumados, Gedhongkuning sarta Kotagedhe, Datan kantun Giwangan tumuli, Kanthi Ekaristi, Mapan dalemipun. Pak Sarjono Sukirjo ing nguni, Inspirasi dados, Lajengipun ing kring Kotagedhe, Gya binage lajeng kang...

Bausastra Jawa: Kidung Rahayu-Dhandanggula

0
1. Mrih sarkara iki Sabda Gusti Rahayu wong kang semangat papa Swarga kang bakal kadarbé Malih ingkang rahayu Kang satuhu nandhang prihatin Panglipur kang tinampa Lan uga rahayu Tiyang ingkang lembah...

Bausastra Jawa: Kidung Epifani -Pangkur

0
1. Sakpungkuré miyosi-Ra Nèng Bètlehèm tlatah Yudea nenggih Herodès duk jamanipun Sowané pra sarjana Tiyang Majus saking wétan asalipun Tetiga sami tetanya Papanipun wonten pundi// 2. Miyosé Raja Yahuda Lintangipun ketingal wétan saking Kula badhé...

RENUNGAN