Bausastra Jawa: Kidung Epifani -Pangkur

0
93 views
Ilustrasi: Epifani by Crossroads

1. Sakpungkuré miyosi-Ra
Nèng Bètlehèm tlatah Yudea nenggih
Herodès duk jamanipun
Sowané pra sarjana
Tiyang Majus saking wétan asalipun
Tetiga sami tetanya
Papanipun wonten pundi//

2. Miyosé Raja Yahuda
Lintangipun ketingal wétan saking
Kula badhé sowan sujud
Herodès gya njenggirat

Sumawana lan Yèrusalèm sawegung
Lajeng nimbali pra imam
Ahli Taurat tan kari
3. Hérodès amundhut priksa
Ngendi paran Mésias ingkang lahir
Atur lan wangsulanipun
Bètlehèm ing Yudéa
Sayektiné Kitab Nabi nyerat sampun
Bètlehèm sejatinira
Sanyatané ora cilik
4. Yèrusalèm kang mranata
Saking ngriku sanyata bakal bangkit
Pangon Israèl Umat-Ku
Herodès sesidheman
Animbali para majus telu iku
Sartané lajeng miterang
Kapan lintang dèntingali
5. Lajeng dhawuh lumarapa
Mring Bètlehèm karuhna kang satiti
Menawi sampun kepangguh
Sira angabarana
Istingarah aku bakal mèlu sujud
Sartané uga manembah
Marang ingkang nembé mijil
6. Purna Sang Nata ngandika
Para majus gya sami budhal malih
Waspadakna lintangipun
Kang tinon saking wétan
Ngrumiyini ngantos praptèng papanipun
Sakdhuwuré papan ika/
Sang Timur kalané mijil//
7. Kala uninga lintangnya/
Kanthi bingah malbèng papanirèki/
Katingal Sang Timur iku/
Lan Njeng Ibu Maria/
Gurawalan lajeng sami sembah sujud/
Lan pisungsung kaaturna/
Emas mur sarta kemenyan//
8. Rampung sampun sujud sembah
Nampi pémut lumantar saking ngimpi
Yèn bali mring negaramu
Prayoga nyimpang marga
Aja bali marang Herodès Sang Prabu
Lajeng wangsul sowang-sowang
Riyayané Epifani
Kapirit saking Injli Matius 1:1-12
Ki Sandinama
Sor Blimbing, 06012019
http://www.sesawi.net/bausastra-jawa-kidung-kulawarga/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here