Album: Ekaristi Kaum Muda Paroki Pahauman, KA Pontianak (2)

BERIKUT ini rekaman peristiwa Ekaristi Kaum Muda OMK Paroki Pahauman, Keuskupan Agung Pontianak.