Kidung Bendu Pepitu – Pangkur

0
66 views
Ilustrasi Ist

Pangkur

 1. Éling yèn tan nyingkur dosa/
  Kapireng saking Pedaleman Suci/
  Dhawuh malaékat pitu/
  Nyangking bokor mring donya/
  Saking Gusti ingkang isiné bebendu/
  Malaékat sigra budhal/
  Mestu dhawuh dalem Gusti//
 2. Sinuntak bokor kapisan/
  Gya warata myang salumahing siti/
  Janma nandhang korèng wudun/
  Lara kagila-gila/
  Tiyang ingkang manembah brahala nengguh/
  Wujud tenger sato kewan/
  Sinembah diaji-aji//
 3. Kapindho bokor binuka/
  Ing jaladri banyu gya dadi getih/
  Kaya marusé wong lampus/
  Pejah sato samodra/
  Ora ana ingkang kalis sedayanipun/
  Ngathang-athang dha kemambang/
  Dadi bathang tanpa aji/
 4. Kang katelu ya siniram/
  Tuking banyu sumebar kabèh kali/
  Banyu kali dadi marus/
  Bebenduné anyidra/
  Para suci sarta nabi kang diutus/
  Padha ngombéa ludira/
  Gusti kuwasa lan adil//
 5. Bokor malékat kapapat/
  Isiné siniram pratanggapati/
  Hambesmi tetiyangipun/
  Ingkang nyenyamah Allah/
  Nguman-uman Asma Dalem ingkang luhur/
  Kang tuhu maha kuwasa/
  Tan martobat lan nggetuni//
 6. Nyuntak bokor kang kalima/
  Mring dhamparing kraton beburonèki/
  Sakala peteng kalimput/
  Nggeget ilat lan lara/
  Parandéné malah nyamah Gustinipun/
  Marga gudhig krasa lara/
  Ngono tan martobat bali//
 7. Bokor ping nem ya sinuntak/
  Madyèng kali Efrat sakala garing/
  Dadi dalan para ratu/
  Saka tanah brang wétan/
  Sigra medal naga saking tutukipun/
  Nabi palsu buronira/
  Sétan telu roh ijajil//
 8. Werdinipun kang kacetha/
  Kang angimpun ratu salumah bumi/
  Namung kanggo perang campuh/
  Rawuh-Ku lir durjana/
  Rahayua siyaga sandhanganipun/
  Tan bakal lumaku wuda/
  Ngadhepi ariné Gusti//
 9. Bokor kapitu pungkasan/
  Isinipun binuwang wonten langit/
  Kapireng suwara nguwuh/
  Saking Daleming Allah/
  “Wis kelakon” nuli ana thathit gludhug/
  Lindhu gedhé ngguncang jagat/
  Kutha sigar tiga dadi//
 10. Babel myang èngetanira/
  Pinaringan tuwung dukané Gusti/
  Ilang pulo gunung-gunung/
  Udan ès lan prahara/
  Ageng-ageng ès sadhacin awratipun/
  Awit padha nyamah Allah/
  Bebenduné nggegirisi//
 11. Nyambi ngangSU Sandinama/
  Wulet lir tamPAR lungit Kitab Suci/
  Lanyo-laNYO kumowantun,
  KekirangAN mayuta/
  Ingkang kaTON sekar rinakit puniku/
  Udhu waNI kurang duga/
  Paring wuwUS kula tampi//

Sumber & inspirasi: Wahyu 16:1-21
Sor Blimbing nalikané
Malem Jemuah Kliwon, 15102020.
Ki Sandinama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here